wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Regulamin gromadzenia punktów

Regulamin gromadzenia punktów

§ 1. Postanowienia ogólne.


1.1. Program jest realizowany i zarządzany przez F.H.U. Kadees Danuta Rączka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 625-193-47-20, REGON 240377919.

1.2. Program jest realizowany na terenie Polski.

1.3. Program jest prowadzony w sklepie internetowym www.wydekorowani.pl, prowadzonym przez F.H.U. Kadees Danuta Rączka.

1.4. Program prowadzony jest od dnia 17 czerwca 2019 r. przez czas nieokreślony. Zakończenie Programu nastąpić może na podstawie decyzji Organizatora.

1.5. Regulamin określa reguły, zakres i warunki uczestnictwa w Programie. Treść niniejszego Regulaminu określa wyłącznie Organizator.

1.6. Uczestnik poprzez rejestrację i założenie konta w sklepie internetowym www.wydekorowani.pl, potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, i akceptuje jego zawartość.

 

§ 2. Wyjaśnienie pojęć.


2.1. Program – Program gromadzenia punktów, realizowany przez Organizatora.

2.2. Sklep – sklep internetowy, dostępny pod adresem www.wydekorowani.pl, oferujący towary w ramach Programu.

2.3. Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna, dysponująca pełną zdolnością do czynności prawnych, która zgłosiła akces uczestnictwa w Programie.

2.4. Nagrody - towary oferowane Uczestnikom przez Organizatora w obrębie Programu w zamian za zgromadzone w trakcie Programu punkty. Nagrody są przekazywane Uczestnikom przez Organizatora za zakupy dokonane w ich placówkach w swoim imieniu.

2.5. Punkty Dodatkowe – punkty naliczane dodatkowo, np. za recenzję napisaną przez uczestnika.

2.6. Konto Uczestnika – indywidualne konto w sklepie internetowym www.wydekorowani.pl, na którym są zapisywane wszystkie transakcje, skutkujące naliczeniem lub odliczeniem punktów, gromadzonych przez Uczestnika w obrębie Programu.

2.7. Stan Konta – ilość zgromadzonych przez Uczestnika Programu punktów.

2.8. Punkt – przeliczona wartość transakcji, zgodnie z § 4 ust. 4.3.

 

§ 3. Warunki udziału w Programie.


3.2. Warunkiem rejestracji Uczestnika w Programie jest złożenie konta w sklepie internetowym www.wydekorowani.pl.

3.3. Uczestnik poprzez rejestrację,

- wyraża zgodę na uczestnictwo w Programie,
- zaznajomił się z Regulaminem i akceptuje jego zapisy,
- akceptuje wszystkie rozstrzygnięcia niniejszego Regulaminu,
- wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych,
- potwierdza prawdziwość zawartych w Formularzu Rejestracyjnym danych,
- wyraża zgodę na przesyłanie przez F.H.U. Kadees Danuta Rączka informacji (w tym informacji handlowej) środkami komunikacji elektronicznej

3.4. Wypełniając Formularz Rejestracyjny Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym. Dane osobowe będą przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych. Uczestnik wyraża niniejszym zgodę na przesyłanie mu przez Organizatora informacji (w tym informacji handlowej) środkami komunikacji elektronicznej. Dane osobowe Uczestnika są chronione, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

3.5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia zgodnie z art. 32—35 Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

§ 4. Zapisywanie transakcji, gromadzenie korzyści.


4.1. Uczestnik zbiera punkty na elektronicznym koncie przydzielonym przez Organizatora poprzez zakup towarów w sklepie internetowym www.wydekorowani.pl.

4.2. Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty, za każde 1 złoty wartości produktu Uczestnik zostaje nagrodzony 1 punktem.
Podczas składania zamówienia, uczestnik programu może zamienić każde 10 pkt. na 1 złotówkę i tym samym wymienić zgromadzone punkty na nagrodę odpowiedniej wartości.

4.3. Punkty mogą być przyznawane tylko jednokrotnie za daną transakcję.

4.4. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przydzielone Punkty Dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych czasowo akcji.

4.5. W przypadku pojawienia się zastrzeżeń co do transakcji zapisanych na Koncie Uczestnika, istnieje możliwość złożenia reklamacji, zgodnie z §7 niniejszego Regulaminu.

4.6. Punkty naliczone za daną transakcję posiadają ważność przez 2 lata od chwili dokonania tej transakcji.

4.7. Punkty w momencie transakcji zostaną zapisane na Koncie Uczestnika najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od momentu ich naliczenia.

 

§ 5. Wymiana Punktów na nagrody.


5.1. Zgromadzone Punkty mogą zostać wymienione na towary w sklepie internetowym www.wydekorowani.pl.

5.2. Każde zebrane 10 pkt. to 1 zł brutto

5.3. Uczestnik Programu może sprawdzić stan Konta Uczestnika poprzez Stronę Programu www.wydekorowani.pl

5.4. Punkty odpowiadające wartości Nagrody zostaną odjęte z Konta Uczestnika w chwili przyjęcia do realizacji zamówienia.

5.5. Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają wymianie na pieniądze, nie mogą być też przedmiotem sprzedaży.

5.6 Maksymalna wartość zamówienia (maksymalna ilość punktów) nie może przekroczyć 5000 pkt.

 

§ 6. Procedury reklamacji.


6.1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji na piśmie w siedzibie Organizatora lub sklepie internetowym www.wydekorowani.pl przy użyciu Formularza Kontaktowego.

6.2. Podstawą reklamacji jest przedłożenie paragonów fiskalnych lub innych świadectw zakupu, które potwierdzą fakt dokonania transakcji podlegających reklamacji.

6.3. Przedmiotem reklamacji mogą być wyłącznie transakcje przeprowadzone nie wcześniej niż w czasie jednego miesiąca od daty złożenia reklamacji.

6.4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 7 dni od daty jej otrzymania, i powiadomi Uczestnika o wydanej decyzji. 

§ 7. Odstąpienie od umowy.


7.1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Uczestnika Programu i zwrotu towaru (nie dotyczy reklamacji), Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania naliczonych punktów, dotyczących danego produktu.

7.2. Przedmiotem zwrotu mogą być wyłącznie produkty pochodzące z transakcji przeprowadzonych nie wcześniej niż w czasie 14 dni od daty zakupu.


 

§ 8. Postanowienia końcowe.


8.1.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w czasie jego trwania, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ujednoznacznienia, uściślenia lub zapewnienia bezpiecznego działania Programu, a w szczególności w celu zapobiegania nadużyciom. Wszystkie zmiany będą obowiązujące po upływie 30 dni od daty ich ogłoszenia przez Organizatora. W przypadku gdy Uczestnik nie wyrazi zgody na zmiany w Regulaminie, ma prawo do złożenia, przed upływem wprowadzenia w życie zmian, rezygnacji z uczestnictwa w Programie - poprzez pisemny wniosek na temat rezygnacji z uczestnictwa, przesłany pocztą na adres siedziby Organizatora lub w sklepie internetowym www.wydekorowani.pl przy użyciu Formularza Kontaktowego. Uczestnik potwierdza rezygnację z Programu własnoręcznym podpisem na wniosku. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Uczestnika do rezygnacji z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, zgodnie z postanowieniem § 8.7.

8.2. Organizator powiadomi Uczestników o zmianach w Regulaminie, poprzez zamieszczenie informacji w sklepie internetowym www.wydekorowani.pl oraz droą elektroniczną poprzez e-mail.

8.3. W przypadku stwierdzenia naruszeń Regulaminu przez Uczestnika, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Programu i anulować zgromadzone przez niego punkty. O fakcie wykluczenia z Programu Organizator poinformuje Uczestnika pisemnie.

8.4. Program obowiązuje na czas nieokreślony. Program rozpoczyna się od obwieszczenia o jego rozpoczęciu. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu lub jego zawieszenia, za uprzednim powiadomieniem, z 30 dniowym wyprzedzeniem, w następujących sytuacjach: 1) w przypadku istotnej zmiany warunków ekonomicznych – w tym dotyczących zwłaszcza Organizatora, 2) w przypadku problemów systemowych, uniemożliwiających wykorzystanie funkcjonalności kart Uczestników, lub podejrzenia nieuczciwości Uczestników, 3) w przypadku pojawienia się zagrożenia dla bezpiecznego funkcjonowania Programu, a w szczególności w celu przeciwdziałania wszelkiego rodzaju nadużyciom.

8.5. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, wszyscy Uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem uzyskali prawo do nagrody, powinni przeprowadzić procedurę zamówienia nagrody, tak, jak to opisano w §5, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od chwili obwieszczenia o zawieszeniu lub zakończeniu Programu.

8.6.Uczestnik Programu jest zobligowany do niezwłocznego powiadamiania Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych. Ostatnio znany adres Uczestnika jest dla Organizatora wiążący.

8.7.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie, Uczestnik powinien złożyć taką deklarację na piśmie, na adres Organizatora, i najpóźniej w tym dniu dokonać zamówienia nagrody, jeśli nabył prawo do jej otrzymania.

8.8. Regulamin Programu jest stale dostępny do wglądu w na Stronie sklepu internetowego www.wydekorowani.pl.


Przejdź do strony głównej
© Wszelkie Prawa Zastrzeżone www.wydekorowani.pl 2019 - Kopiowanie treści i zdjęć surowo wzbronione!
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl